Przepisy ustawy o kierujących pojazdami zgodne z Konstytucją

12 grudnia Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o kierujących pojazdami dotyczących obowiązku wymiany praw jazdy wydanych przed dniem 19 stycznia 2012 r., czyli przed wejściem w życie ustawy. Co do zasady prawa jazdy były wydawane bezterminowo, o ile lekarz po przeprowadzeniu badań lekarskich nie wskazał terminu następnych badań. Ustawa o kierujących pojazdami określa, że prawo jazdy może być wydane maksymalnie na 15 lat. Jednocześnie wskazano, że dokumenty wydane do 18 stycznia 2013 r. muszą zostać wymienione w latach 2028 - 2033. 

Niekonstytucyjność tego przepisu wnioskodawcy uzasadniali tym, że w razie niedopełnienia wymogu wymiany starego prawa traci ono ważność, co spowoduje naruszenie ochrony praw nabytych kierowców, którzy prawo jazdy uzyskali bezterminowo pod rządami poprzednich przepisów. Trybunał Konstytucyjny ocenił jednak, że dokument prawa jazdy stwierdza jedynie posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami, zaś utrata jego ważności nie powoduje utraty ważności tych właśnie uprawnień. Wymiana tego dokumentu, o której mowa w zaskarżonym przepisie, nie wymaga podjęcia czynności zmierzających do ponownego uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.

Zaskarżony przepis jest konsekwencją wdrożenia do polskiego prawa przepisów Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia jednolitego wzoru prawa jazdy oraz ustalenia administracyjnego terminu ważności. 

Kuflewski

 

Pozostałe artykuły z działu: